زمان مصاحبه آزمون استانهای گیلان، فارس، تهران، آذربایجان شرقی

زمان برگزاری مصاحبه قبول شدگان دوبرابر ظرفیت به شرح ذیل می باشد

عدم حضور در روز مصاحبه به منزله انصراف می باشد

 

 

روز تاریخ استان
شنبه 13 اردیبهشت 1399 تهران و گیلان
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 فارس و آذربایجان شرقی(ملکان)
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 آذربایجان شرقی ( هشترود و عجب شیر)

 

 

 


استان شهر گروه شغلی نام نام خانوادگی کد ملی
آذربایجان شرقی عجب شیر بهیار عادل حنفی 5070123701
آذربایجان شرقی عجب شیر بهیار میثم خلیل زاده ثانی ملکی 5070172433
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس امور اداری حجت رحیم زاده 1680036890
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس امور اداری میثم نقی مقدم پور 1680143204
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس امور مالی مصطفی قربانی خراجو 5060032515
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس امور مالی اکبر ممی زاده 1361921390
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس پرستاری فاطمه صدقی 5060076172
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس پرستاری پریا قلی پور واحد بناب 1680102907
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس علوم آزمایشگاهی سیده هانیه سیدیان شیشوان 5060094472
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس علوم آزمایشگاهی مه تا شکیبا 5060061582
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس مامایی سیمین محمدی 2920299484
آذربایجان شرقی عجب شیر کارشناس مامایی الهام نوری زاد 1490288139
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار سمیرا اذریان 1680183427
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار ثمین صفرايی شیشوان 5060063070
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات دارویی ندا رمزباری 1361975261
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات دارویی سیما مفتاحی شیشوان 5060090061
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس نیما برزگر گل تپه 5060074501
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس هادی عزیزی انگوت 5040249799
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس میلاد نهروانی شیراز 5060087905
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات عمومی - نگهبان وحید جلالی نیا 1690129719
آذربایجان شرقی عجب شیر متصدی خدمات عمومی - نگهبان ناصر موسی خانی 1360193596
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس امور اداری حسین شامی زاده 1490308601
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس امور اداری سمیرا نوروزیان ملکی 5079854413
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس امور مالی هادی علیزاده قلعه زوارق 2900231051
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس امور مالی حجت محمدی جنقرا 5070048961
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس پرستاری مریم علوی 5070078844
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس پرستاری سمانه نکوئی 5070167480
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس علوم آزمایشگاهی مژگان خاکی 2960310497
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس علوم آزمایشگاهی راحله داداش نژاد 5070044850
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس فناوری اطلاعات ژیلا حیدرامیری 1680101927
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس فناوری اطلاعات ابراهیم مرادی خواجلو 2930021640
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس مامایی مریم حیدری 2960371135
آذربایجان شرقی ملکان کارشناس مامایی فاطمه غیبی 1490410457
آذربایجان شرقی ملکان متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار عارف عبدی 1540449289
آذربایجان شرقی ملکان متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار حدیثه فروزان 2960287711
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات دارویی نرجس ارم 5070170155
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات دارویی مهدیه زمان زاده 2960500555
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس حافظ سروری مبارک آباد 5070098535
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس سید حسین موسوی 2960546660
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات عمومی - نگهبان حبیب حسین نژاد 1540254496
آذربایجان شرقی ملکان متصدی خدمات عمومی - نگهبان امیر زیرجام 1361902493
آذربایجان شرقی ملکان منشی پزشک مریم بهاری 5070144383
آذربایجان شرقی ملکان منشی پزشک امید خاطری بیگتولی 2920310003
آذربایجان شرقی ملکان منشی پزشک مرتضی سلیمان زاده 5070121685
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس امور اداری لیلا باباپور آلمانقدیم 1490138994
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس امور اداری امین صبوری 1590176413
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس امور مالی امین محمدی 1590314492
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس امور مالی پیمان واحدی یله قارشو 1590226097
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس پرستاری شبنم خوارزمیان 1451070411
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس پرستاری سهیلا کارگر 1590240197
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس علوم آزمایشگاهی حامد اعتصامی 1660236304
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس علوم آزمایشگاهی حسین صفی 1361066547
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس فناوری اطلاعات رضا حبیبی 1590298020
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس فناوری اطلاعات شهلا حسن نژاد 1360200908
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس مامایی زهرا سیداعظم 1640203801
آذربایجان شرقی هشترود کارشناس مامایی معصومه صفدری 1361223375
آذربایجان شرقی هشترود متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار سلمان جوانمرد باوانی 2740851367
آذربایجان شرقی هشترود متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار سولماز قزه خانی 1720117225
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات دارویی محدثه حمیدی 1590309057
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات دارویی رضا نصیری 1490265104
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس صادق علی اکبرپور 1590216164
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس مير مهدي موسوي فردسراسكانرود 1590268271
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات عمومی - نگهبان علی حیدرزاده 1590158891
آذربایجان شرقی هشترود متصدی خدمات عمومی - نگهبان فرزاد نوروزی 1700076620
آذربایجان شرقی هشترود منشی پزشک فائزه داورنیا 1520422733
آذربایجان شرقی هشترود منشی پزشک میرحمید سیدسخا 1361639784
تهران فشافویه بهیار هیمن ظاهری 3750437475
تهران فشافویه بهیار سامان غفوری 3750038139
تهران فشافویه کارشناس پرستاری عطیه جوشنی 0480478244
تهران فشافویه کارشناس پرستاری مریم کریمی 2150416069
تهران فشافویه کارشناس علوم آزمایشگاهی علاء شرهانی 1741408458
تهران فشافویه کارشناس علوم آزمایشگاهی عباس کماسی 5870029740
تهران فشافویه کارشناس مامایی عاطفه ده خیری ثانی 0480142769
تهران فشافویه کارشناس مامایی راضیه هاشمیان 2520021225
تهران فشافویه متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار عباس دهقان 0018755283
تهران فشافویه متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار دل آرام دهنوی 0019960476
تهران فشافویه متصدی خدمات دارویی امیرحسین رزمی 0016945611
تهران فشافویه متصدی خدمات دارویی وحید طهماسخانی 4310692011
تهران فشافویه متصدی خدمات عمومی - نگهبان سعید ذوالفقاری 3240663724
تهران فشافویه متصدی خدمات عمومی - نگهبان افشار عادل پور 4209900567
تهران فشافویه منشی پزشک آرمان محمدی 3241446816
تهران فشافویه منشی پزشک محمد مظفری 0016739027
فارس داراب کارشناس پرستاری مرجان کرمی 2480273083
فارس داراب کارشناس پرستاری راضیه مرزبان 6540006896
فارس داراب متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار محمدرضا فرجامی 2480319271
فارس داراب متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار مصطفی نیک خلق 2480291987
فارس داراب متصدی خدمات دارویی احسان اسماعیل زاده 2480307484
فارس داراب متصدی خدمات دارویی میلاد کریمی 2440422770
گیلان آستانه اشرفیه بهیار علیرضا عسگرزاده 1630253189
گیلان آستانه اشرفیه بهیار محمدصادق قاسمی 2710253771
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس امور مالی آرش شهرپوری 2580344421
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس امور مالی جابر صابری 1200096770
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس پرستاری نرجس اعتمادی 2580269673
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس پرستاری سحر حاجی زاده کیاکلایه 2700151283
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس علوم آزمایشگاهی فاطمه حاجی پور 2650158158
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس علوم آزمایشگاهی زهره غلامی کلیدسر 2730053441
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس فناوری اطلاعات زهرا حکیمی لاخانی 2650151943
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس فناوری اطلاعات سیامک نظرافکن رودسری 2680118839
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس مامایی مریم نعمت زاده باللوقیه 1450528902
گیلان آستانه اشرفیه کارشناس مامایی سمانه نوروزی گسکریی 2660152470
گیلان آستانه اشرفیه متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار مهناز علیجان زاده تجن گوکه 0017136113
گیلان آستانه اشرفیه متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار زهرا هدایتی میشامندانی 2580847510
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات دارویی جواد پاکدامن 2660232237
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات دارویی حمیدرضا مصلحی 2670047122
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس محمد درویشوند 2650180781
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات عمومی - راننده آمبولانس حمید قنبری کهلستانی 6309931520
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات عمومی - نگهبان مجتبی برهانی 2581033932
گیلان آستانه اشرفیه متصدی خدمات عمومی - نگهبان شهرام حقیقت 2480123693
گیلان آستانه اشرفیه منشی پزشک رضا عوض خواه 6300059073
گیلان آستانه اشرفیه منشی پزشک محمدرضا یزدانی 0922983267

تماس با کاروتامین

تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش کوچه شهیدزاده - پلاک2

Email: info {at} karotamin.ir

تلفن: 9-88460106-021

فکس: 88460090-021