۴ بهمن ۱۴۰۱

مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی آزمون ۱۵مهر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری آزمون ۱۵مهر شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان لرستان در سه کمیته مجزا درطی روز […]