مصاحبه جذب و بکارگیری نیروی انسانی آزمون 15مهر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، مصاحبه جذب و بکارگیری آزمون 15مهر شرکت کاروتامین جهت تامین نیروی انسانی استان لرستان در سه کمیته مجزا درطی روز های سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 بهمن ماه در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستان انجام شد.

در این مرحله پذیرفته شدگان در آزمون کتبی مشاغل امور اداری، منشی پزشکی، راننده آمبولانس، نگهبان، دارویار، بهدار و بهیار برای بکار گیری در مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی استان مذکور مصاحبه  شدند.

این مصاحبه با حضور سه تیم از شرکت کاروتامین که متشکل از آقایان سیدحسن پالار، امیرافضل صادقی و حسین عطاردی همچنین با همکاری نمایندگان مدیریت های درمان استان لرستان و نمایندگان واحد حراست و گزینش برگزار شد.

در مصاحبه مذکور سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لحاظ گردیده است.

با هدف برقراری عدالت استخدامی، بکارگیری پرسنل صرفا ازطریق فراخوان عمومی، آزمون کتبی و مصاحبه با رعایت شرایط برابر انجام می گردد.