سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

آزمون کتبی جذب نیروی انسانی مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کاروتامین، آزمون کتبی جذب نیروی انسانی مدیریت درمان و اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در مدیریت درمان استان سیتان و بلوچستان برگزار شد.

در این آزمون ۶۱ نفر جهت متصدی در رشته خدمتگذار برای جذب در بیمارستان زاهدان، درمانگاه خاش و اداره کل تامین اجتماعی استان به رقابت پرداختند.

از این رقابت سه برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه راه پیدا کرده و در نهایت به تعداد دو مرد و دو زن برای بیمارستان زاهدان، یک نفر مرد برای درمانگاه خاش و یک نفر مرد برای مدیریت درمان استان سیستان و بلوچستان استخدام خواهند شد.