گزارش آماری آزمون های شرکت در سال 1401

شرکت کار و تامین با هدف رعایت عدالت استخدامی برگزاری آزمون های کشوری ، استانی و محلی را در سال 1401 در دستور کار خود قرار داد و موفق شد با فراخوان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های محلی ، اطلاع رسانی جامع، برگزاری آزمون و مصاحبه با همکاری کارشناسان مدیریت های درمان و ادارات کل در سطح کشور ، حراست و گزینش نتایج خوبی را در تامین نیروی انسانی با استفاده از اصل شایسته گزینی بدست آورد.

در سال 1401 شرکت دو آزمون کشوری با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور و دانشگاه پیام نور داشته و همچنین 28 آزمون محلی را داشته است که اطلاعات آماری آزمون ها به شرح زیر میباشد:

1 –  آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور:

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، بهیار، بهدار، متصدی خدمات اداری، دارویار، راننده آمبولانس، نگهبان، منشی پزشک

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: 13105نفر

کل ظرفیت پذیرش: 1124 نفر

کل ظرفیت پذیرش بخش درمان در سطح کشور:  866 نفر

کل ظرفیت پذیرش بخش بیمه ای در سطح کشور:  258 نفر

تفکیک سهمیه ها در پذیرش:

سهمیه بهزیستی ( 3 درصدی ): 29 نفر

سهمیه خانوده معظم شهدا ( 25 درصد ): 302

سهمیه ایثارگران ( 5 درصدی ): 60

سهمیه آزاد: 733 نفر

مصاحبه شوندگان به تفکیک سهمیه:

بهزیستی: 7 نفر

25 درصد: 481 نفر

ایثارگری5 درصد:169 نفر

آزاد :2102  نفر

2 – آزمون دانشگاه پیام نور :

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، بهیار، بهدار، متصدی خدمات اداری، دارویار، راننده آمبولانس، نگهبان، منشی پزشک

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: 7460 نفر

کل ظرفیت پذیرش: 312 نفر

تفکیک سهمیه ها در پذیرش به شرح زیر بوده است :

سهمیه خانوده معظم شهدا ( 25 درصد ): 74 نفر

سهمیه ایثارگران ( 5 درصدی ): 14 نفر

سهمیه آزاد:  224 نفر

3 – آزمون های محلی  :

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

سرآشپز، آشپز، متصدی توزیع غذا، لنژری ( رختشویخانه ) ، خدمتگزار، باغبانی و فضای سبز، خودرو با راننده

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: 3695 نفر

کل ظرفیت پذیرش: 180 نفر

کل افراد مصاحبه شده: 468 نفر

توزیع استانی : کل مدیریت های درمان و ادارات کل در سطح کشور