سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

گزارش آماری آزمون های شرکت در سال ۱۴۰۱

شرکت کار و تامین با هدف رعایت عدالت استخدامی برگزاری آزمون های کشوری ، استانی و محلی را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار خود قرار داد و موفق شد با فراخوان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های محلی ، اطلاع رسانی جامع، برگزاری آزمون و مصاحبه با همکاری کارشناسان مدیریت های درمان و ادارات کل در سطح کشور ، حراست و گزینش نتایج خوبی را در تامین نیروی انسانی با استفاده از اصل شایسته گزینی بدست آورد.

در سال ۱۴۰۱ شرکت دو آزمون کشوری با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور و دانشگاه پیام نور داشته و همچنین ۲۸ آزمون محلی را داشته است که اطلاعات آماری آزمون ها به شرح زیر میباشد:

۱ –  آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور:

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، بهیار، بهدار، متصدی خدمات اداری، دارویار، راننده آمبولانس، نگهبان، منشی پزشک

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: ۱۳۱۰۵نفر

کل ظرفیت پذیرش: ۱۱۲۴ نفر

کل ظرفیت پذیرش بخش درمان در سطح کشور:  ۸۶۶ نفر

کل ظرفیت پذیرش بخش بیمه ای در سطح کشور:  ۲۵۸ نفر

تفکیک سهمیه ها در پذیرش:

سهمیه بهزیستی ( ۳ درصدی ): ۲۹ نفر

سهمیه خانوده معظم شهدا ( ۲۵ درصد ): ۳۰۲

سهمیه ایثارگران ( ۵ درصدی ): ۶۰

سهمیه آزاد: ۷۳۳ نفر

مصاحبه شوندگان به تفکیک سهمیه:

بهزیستی: ۷ نفر

۲۵ درصد: ۴۸۱ نفر

ایثارگری۵ درصد:۱۶۹ نفر

آزاد :۲۱۰۲  نفر

۲ – آزمون دانشگاه پیام نور :

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، بهیار، بهدار، متصدی خدمات اداری، دارویار، راننده آمبولانس، نگهبان، منشی پزشک

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: ۷۴۶۰ نفر

کل ظرفیت پذیرش: ۳۱۲ نفر

تفکیک سهمیه ها در پذیرش به شرح زیر بوده است :

سهمیه خانوده معظم شهدا ( ۲۵ درصد ): ۷۴ نفر

سهمیه ایثارگران ( ۵ درصدی ): ۱۴ نفر

سهمیه آزاد:  ۲۲۴ نفر

۳ – آزمون های محلی  :

مشاغل مورد نیاز به شرح زیر بوده است:

سرآشپز، آشپز، متصدی توزیع غذا، لنژری ( رختشویخانه ) ، خدمتگزار، باغبانی و فضای سبز، خودرو با راننده

تعداد داوطلبان ثبت نام شده: ۳۶۹۵ نفر

کل ظرفیت پذیرش: ۱۸۰ نفر

کل افراد مصاحبه شده: ۴۶۸ نفر

توزیع استانی : کل مدیریت های درمان و ادارات کل در سطح کشور