بازدید مدیرعامل شرکت کاروتامین از بیمارستان امام حسین(ع) زنجان