نظارت و رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی

اطلاعات تماس

روش هایی که می توان با شما در ارتباط بود را مشخص کنید.

شکایات خود را با بازرسین شرکت در میان بگذارید. پیام شما توسط بازرس ویژه مدیرعامل مشاهده و بررسی خواهد شد.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.