برخی از مشتریان و کارفرمایان ما

برخی از مشتریان و کارفرمایان ما

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ...

سازمان تامین اجتماعی

شامل ادارات کل، مدیریت های درمان و بیمارستانها


شرکت سیمان دروود

شرکت سیمان دروود با بیش از 700 کارگر


شرکت توزیع داروپخش

شرکت توزیع داروپخش با بیش از .... کارگر