سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲

آزمون کتبی محلی یازده استان بصورت حضوری و مجازی همزمان برگزار شد.

آزمون کتبی محلی استان های کرمانشاه، کردستان، گلستان، بوشهر، گیلان، همدان، فارس، خوزستان، کرمان ،بیمارستان هدایت تهران  و استان مرکزی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بصورت مجازی وحضوری برگزارشد.

تعداد داوطلبین این آزمون ۱۳۳ نفر استان مرکزی بصورت حضوری و ۲۶۱ نفر از استان های کرمانشاه، کردستان، گلستان، بوشهر، گیلان، همدان، فارس، خوزستان، کرمان و بیمارستان هدایت تهران بصورت مجازی در چهار رشته (خدمتگذار،آشپز،کمک آشپز و نگهبان) به رقابت پرداختند.

در مرحله اول آزمون کتبی به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت و با توجه به ظرفیت شغل محل پذیرش اولیه انجام خواهد شد و سپس بر اساس نتایج مصاحبه و نمره آزمون کتبی، گزینش نهایی انجام خواهد شد.