اخبار کاروتامین

جذب ۳۱۲ نفر در سطح کشور

مدیر عامل شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) ضمن معرفی شرکت کار و تامین و خدمات قابل ارائه شده از سوی این شرکت