اعضاء هیئت مدیره شرکت کاروتامین

سید حسن امیر موسوی بنه کهل

مدیرعامل

محمدحسن ضیغمی

رئیس هیئت مدیره