اعضاء هیئت مدیره شرکت کاروتامین

سید حسن امیر موسوی بنه کهل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمود غلامی

رئیس و عضو هیئت مدیره

عادل دهدشتی

عضو هیئت مدیره