اعضاء هیئت مدیره شرکت کاروتامین

سید حسن امیر موسوی بنه کهل

مدیرعامل