ارزش ها

چشم انداز

شایستگی ها و صلاحیت ها

دریافت رتبه یک در گروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری سازمان مدیریت صنعتی (۱۰۰ شرکت برتر)

دریافت گواهی تعالی منابع انسانی در سال ۱۳۹۹