مدیران شرکت

مدیران میانی

نیلوفر زرین فرد

مدیر مالی

حسن پالار

مدیر سرمایه های انسانی و امور قراردادها

امیرافضل صادقی

مدیر منابع انسانی

محمد صداقت نیا

مدیر فناوری اطلاعات

حسین عطاردی

مدیر حراست

علی مشدئی

مدیر طرح و توسعه