تماس با مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

اطلاعات تماس

روش هایی که می توان با شما در ارتباط بود را مشخص کنید.

سوالات ،پیشنهادات و انتقادات خود را با مدیرعامل شرکت در میان بگذارید. پیام شما توسط مدیرعامل مشاهده و بررسی خواهد شد.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.