تمدید قراردادهای حجمی 6ماهه دوم 1402

مدیر سرمایه انسانی شرکت کار و تامین از تمدید قراردادهای حجمی 6ماهه دوم سال 1402 خبر داد:

“طی مکاتبات و پیگیریهای بعمل آمده از سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای حجمی 6ماهه دوم سال 1402 در دستور کار قرار داشته و پس از ابلاغ از ابتدای مهر ماه اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه افزود ماه شهریور ماه پایانی قرارداد نبوده و تا زمان ابلاغ نامه مذکور کلیه امور کما فی السابق انجام خواهد شد.

علیهذا کارفرمایان محترم می توانند درصورت هرگونه ابهام از واحد خدمات و پشتیبانی سازمان پیگیری نمایند”