قرارداد 6 ماه دوم سال 1402 نیروهای شرکتی تمدید شد

به گزارش روابط عمومی آقای مهندس پالار مدیر سرمایه های انسانی و قراردادها از تمدید قراردادهای شرکت کاروتأمین با واحدهای طرف قرارداد در 6 ماه دوم سال 1402 خبر داد.

آقای مهندس پالار در ابتدا ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای پرسنل شرکتی و مدیران واحدهای طرف قراردادگفت:

با عنایت به دستور اداری شماره 1604/1402/2000 مورخ 1/مهر/1402 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با توجه به پایان یافتن مهلت مقرر در بند(1) دستور اداری قراردادهای برونسپاری خدمات سال1402، قراردادهای مذکور طبق 6 ماه اول بدون افزایش سر جمع نیروی انسانی (به استثنای مجوزهای صادره) تا پایان سالجاری تمدید شد.

آقای پالار در آخر افزود:

با توجه به اینکه پرداخت بموقع حقوق و مزایا تاثیر بسزای در افزایش بهره وری و ارائه خدمات مطلوب تر در کار می باشد ضمن تشکر از واحدهای طرف قراردادی که در شش ماه اول نسبت به ارسال کارکرد و پرداخت صورتحساب(علی الحساب) بموقع که باعث پرداخت حقوق پرسنل شرکتی قبل از پایان هر ماه گردید. امیدواریم در 6 ماه دوم سال هم با کمک و مساعدت این عزیزان در ارسال و پرداخت موارد مذکور بتوانیم نسبت به پرداخت حقوق پرسنل شرکتی در سراسر کشور اقدام نمائیم.